top of page

Algemeene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Definities

In onze contractuele relaties met de koper verstaan we onder

  •  Verkoper: elke handelaar of ambachtsman, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten aanbiedt of verkoopt, in het kader van een professionele activiteit of met het oog op het verwezenlijken van hun statutaire doelstellingen. In dit geval zijn wij, Le Boudoir des Délices bv, gevestigd te 1040 Brussel (België), Abbé Cuypersstraat nr. 3. BTW-nummer: 0535.620.439 Telefoon: +32 (0) 485976180 E-mail: info@boudoirdesdelices.com

  • Koper: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die onze producten verwerft. Deze persoon kan een handelaar of een particulier zijn. In het kader van deze algemene voorwaarden wordt de koper ook "klant" genoemd. 

  • Professional (of handelaar): elke koper die goederen of diensten uitsluitend voor professionele doeleinden koopt, dat wil zeggen niet voor privédoeleinden.

  • Particulier: elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten verwerft of gebruikt voor doeleinden die elk professioneel karakter uitsluiten.

1.2. Toepassing van de voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen het bedrijf Le Boudoir des Délices bv en elke klant die een aankoopproces met dit bedrijf heeft gestart. De bevestiging van de bestelling houdt in dat de Klant volledig in staat is om een contract aan te gaan en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De ondertekening van de bestelling geldt als volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op de dag van ondertekening. Le Boudoir des Délices bv. behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van bestelling door de koper.

1.3: Kennisname en aanvaarding van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar en raadpleegbaar voor onze klanten op onze website. Ze worden ook ter kennis van de koper gebracht bij het verzenden van de offerte door ons. Een e-mail met de offerte of factuur van onze kant wordt samen met onze algemene voorwaarden naar de koper verzonden. Evenzo, in het geval van voortdurende relaties tussen partijen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle transacties (mits deze eerder zijn geaccepteerd en betrekking hebben op contracten van dezelfde aard). Bij verkoop aan een handelaar kunnen aankopen en verkopen worden bewezen door middel van een geaccepteerde factuur, onverminderd andere bewijsmiddelen die door de handelswet zijn toegestaan. Bij gebreke van bezwaar tegen een factuur bij ontvangst, kan een handelaar ook niet de toepassing van de algemene voorwaarden die op de factuur zijn gedrukt betwisten

 

Artikel 2 – Kenmerken van goederen

De foto's en informatie van de producten die op de website of op de Facebook-pagina worden gepresenteerd, zijn niet bindend. Le Boudoir des Délices bv. kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van afwijkingen tussen de foto's en informatie en het door de klant gekozen product. Het aantal porties voor een taart wordt door ons geschat en Le Boudoir des Délices bv. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verkeerde verdeling van de taart door de klant of door een derde partij. Le Boudoir des Délices bv behoudt zich het recht voor om foto's van haar creaties te gebruiken.

Artikel 3 – Reservering en annulering

De reservering van de Klant wordt voorlopig geregistreerd bij de bevestiging van een offerte, vergezeld van een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de dienstverlening, niet-restitueerbaar in geval van annulering indien de onderhavige offerte buiten de lokalen van Le Boudoir des Délice bv. is ondertekend.
 

Voor alle bestellingen die buiten onze lokalen worden geplaatst, heeft de consument het recht om binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de overeenkomst, kosteloos van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper per aangetekende brief op de hoogte stelt. In geval van annulering wordt de eventueel betaalde aanbetaling binnen 30 dagen aan de koper terugbetaald. Voor alle bestellingen waarvan de datum van het evenement binnen een termijn van 15 kalenderdagen valt, moet de offerte in onze lokalen worden bevestigd en de aanbetaling worden betaald, en is de bestelling definitief.

De reservering is definitief geregistreerd na verificatie van de ontvangst van de aanbetaling op de bankrekening van Le Boudoir des Délices bv. of de PayPal-rekening of contante betaling in onze lokalen. Deze offerte vormt de bijzondere voorwaarden die de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden wijzigen of aanvullen. Bij gebrek aan bevestiging op de dag van ontvangst van de offerte door de klant, behoudt Le Boudoir des Délices bv. zich het recht voor om de reservering te weigeren. Het resterende saldo moet uiterlijk 10 werkdagen voor de leveringsdatum volledig worden betaald. Anders behoudt Le Boudoir des Délices bv. zich het recht voor om de bestelling eenvoudigweg te annuleren. In dat geval kunnen de reeds betaalde bedragen niet door de klant worden teruggevorderd.

 

 

 

Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden

De facturering wordt opgesteld op basis van het vastgestelde aantal porties, elke verhoging of verlaging van het aantal porties moet uiterlijk 12 werkdagen voor het evenement worden aangevraagd, onder voorbehoud van acceptatie door Le Boudoir des Délices bv. Na acceptatie van de offerte is geen wijziging van de leveringsdatum toegestaan. Alle onze prijzen zijn in euro's. De betaling moet in euro's worden gedaan, contant, per bankoverschrijving of met een bankkaart. De tarieven van onze offertes op de dag van bestelling zijn vast. De prijzen van de taarten worden per portie berekend. Onze prijzen die voor ondertekening worden aangegeven, zijn ter indicatie. De definitieve prijs bij ondertekening wordt geschat op basis van zowel het aantal porties als de precisie of extra werktijd van de gewenste realisaties. De facturering wordt opgesteld op basis van het vastgestelde aantal porties, als dit aantal niet is gewijzigd binnen de 12 werkdagen voor de leveringsdatum en onder acceptatie door Le Boudoir des Délices bv., in dat geval wordt het bedrag aangepast aan het nieuwe aantal porties. Een supplement of vermindering van het aantal toegevoegde porties wordt gefactureerd volgens het eerder ondertekende offerte. De betaling moet uiterlijk 10 dagen voor de leveringsdatum worden afgerond. Anders behoudt Le Boudoir des Délices bv. zich het recht voor om de bestelling eenvoudigweg te annuleren. In dat geval kunnen de aanbetalingen niet door de klant worden teruggevorderd.

 

 

Artikel 5 – Leveringen en afhaling

De taarten, cupcakes of andere voedingsmiddelen die door Le Boudoir des Délices bv zijn gemaakt, kunnen in ons atelier worden afgehaald of op de locatie van het evenement worden geleverd. Als de klant zijn taart in onze vestiging of in een van onze verkooppunten ophaalt, kan Le Boudoir des Délices bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan de taart tijdens het transport door de klant. Als een levering is overeengekomen, moet de exacte locatie van het evenement op de reserveringsofferte worden vermeld. De levertijden worden met de klant afgesproken en de aankomsttijd is indicatief. De levering wordt uitgevoerd door Le Boudoir des Délices bv. op het door de klant bij de bestelling aangegeven adres. Indien het opgegeven adres onjuist is en een vertraging of niet-levering veroorzaakt, kan het bedrijf Le Boudoir des Délices bv. niet verantwoordelijk worden gehouden. Wij raden u daarom aan om uw exacte gegevens nauwkeurig aan ons te bevestigen.

5.1. Keuring van de geleverde bestelling

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij levering de juistheid van de samenstelling van de bestelling te controleren. Eventuele klachten over de hoeveelheid geleverde bederfelijke waren moeten ons binnen 24 uur na levering per e-mail worden gemeld op ons adres: info@boudoirdesdelices.com. Klachten met betrekking tot de kwaliteit (uiterlijk, smaak, ...) van onze geleverde producten moeten ons schriftelijk worden gemeld, hetzij per e-mail, hetzij per aangetekende brief binnen 24 uur na levering. Na deze termijn wordt elke levering geacht te voldoen aan de bestelling, de koper wordt geacht alle producten in de staat en de hoeveelheid van levering te accepteren. De klant zal de betwiste producten bewaren zodat wij visueel kunnen verifiëren of de betwisting gegrond is.

 

Artikel 6 – Overmacht

Le Boudoir des Délices bv. kan worden ontslagen van haar verplichtingen of de uitvoering ervan opschorten als zij deze niet kan nakomen in geval van overmacht (overlijden, oorlog, rel, demonstratie, blokkade, verkeersproblemen, sneeuw, enz.). In dit verband wordt onder overmacht verstaan elk extern, onvoorspelbaar en onweerstaanbaar evenement zoals gedefinieerd door de Belgische wet.

 

 

Artikel 7 – Verhuur van decoraties en accessoires

Alle door ons verhuurde decoraties en accessoires blijven ons volledige eigendom. Deze moeten op onze vestiging worden geretourneerd uiterlijk binnen 4 werkdagen na de datum van het evenement. Het niet retourneren van de huurmaterialen binnen deze termijn zal automatisch een forfaitaire vergoeding van 50,00 euro per werkdag van vertraging inhouden.

 

Artikel 8 – Bewaring van de taart en bederf

In het geval dat het geleverde product niet onmiddellijk na ontvangst wordt geconsumeerd, verbindt de klant zich ertoe de bewaarcondities die door Le Boudoir des Délices bv. zijn aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en bij het afhalen of de levering nauwgezet op te volgen.

De klant zal zijn bestelling bewaren op een koele en droge plaats of in de koelkast bij een temperatuur lager dan 6°C voor gebak. De producten moeten binnen 48 uur na levering worden geconsumeerd, onder optimale bewaaromstandigheden.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het verkeerd bewaren van de producten na levering of het niet consumeren binnen de aangegeven termijnen.

De klant verbindt zich ertoe, door de algemene voorwaarden te accepteren, te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de juiste bewaarwijze van de taart, cupcakes en alle andere elementen die de bestelling bevat.

Le Boudoir des Délices bv. kan niet verantwoordelijk worden gehouden als, na het afhalen of de levering van de taart, de klant of een derde die toegang heeft tot de taart het originele uiterlijk ervan verandert door deze te beschadigen of door er verschillende elementen aan toe te voegen.

Om hygiënische redenen kan geen enkel geleverd voedingsproduct worden teruggenomen of geruild

Artikel 9 – AVG

Na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verandert de manier waarop wij de gegevens beheren die u aan ons toevertrouwt.

9.1. Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft bewaard in onze bestanden, die zelf zijn opgeslagen op onze beveiligde servers. Door deze persoonlijke gegevens te delen, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Het verzamelen en gebruiken van uw gegevens heeft uitsluitend tot doel om ons in staat te stellen contact met u op te nemen indien nodig.

 

9.1.1 Verzamelde gegevens

Bij het versturen van een contactformulier of een contract verzamelt Le Boudoir des Délices bv de volgende gegevens:

  • naam

  •  email adress

  •  telephoon nummer

9.2. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens

U heeft de mogelijkheid om de gegevens die wij verzamelen in te zien, te delen, een verzoek tot wijziging en/of een verzoek tot verwijdering uit onze databases in te dienen.

 

9.3. Veiligheid

De gegevens die wij verzamelen worden bewaard in onze bestanden, die zelf zijn opgeslagen op onze beveiligde servers, niet toegankelijk voor het publiek. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personeelsleden van "Le Boudoir des Délices bv". Ze zullen niet aan derden worden meegedeeld.

De verwerking van uw gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Le Boudoir des Délices bv

Le Boudoir des Délices bv, met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Abbé Cuypersstraat 3, vertegenwoordigd door haar bestuurders, mevrouw Megan Daeleman en de heer Sébastien Bate, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.

9.4. Contact opnemen

Voor elk verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijdering kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier dering kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of  door een mail te sturen naar info@boudoirdesdelices.com

Artikel 10 - Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden, evenals al onze contractuele relaties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Deze clausule is niet van toepassing op een verkoop gesloten met een particulier.

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Onze contractuele relaties met de koper worden beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page